سینما گراف یا عکاسی متحرک از استاد شهریار شاعر معروف معاصر ایرانی
طراحی یک سینماگراف با عکسی از استاد شهریار و تکنیک موشن گرافیک