عکاسی متحرک فناوری جدیدی که در حوزه گرافیک ایجاد شده است .
این تکنیک با استفاده از عکاسی و ابزارهای موشن گرافیک، تصاویر را به یک ویدیو با حرکت و زنده تبدیل می کند.

سینما گراف یا عکاسی متحرک

ویدیوی روبرو یک عکس بوده که با استفاده از این تکنولوژی بخش از آن متحرک شده و گویا تصویر زنده و پویا به نظر می رسد.