سینماگراف از تکنیک های نوین در حوزه طراحی و گرافیک می باشد که بخشی از آن به شاخه هنر سینما و فیلم و فیلمبرداری می رسد و بخشی در تصویر برادری و عکاسی و بخش مهم آن در استفاده از موشن گرافیک در حرکت اشیا و اجزای تشکیل دهنده تصویر می باشد.

سینماگراف فوق ، دنیا جهانبخت مدل زن ایرانی در یک ساحل زیبا نشان می دهد.