موشن گرافیک روز مهندس

روز مهندس در تقویم رسمی ایران روز پنجم اسفندماه می‌باشد.

این روز به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی به ثبت رسید.

ابو جعفر نصیرالدین محمد بن حسن طوسی که در بین فارسی زبانان به خواجه نصیرالدین طوسی شهرت دارد از علمای بزرگ ریاضی، نجوم و حکمت ایران در قرن هفتم و نیز از وزراء آن عصر است.

به خاطر علم او در ریاضیات و مثلثات روز تولد خواجه نصیر الین طوسی روز مهندس نامگذاری شده است و دانشگاه فنی و مهندسی در تهران به نام او ثبت شده است .